Здравствени центар Ужице

На основу Закључка  51 број 112-10873/2016 од  30.10.2019.год . Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107- 13917  oд  19.11.2019.год,  Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на неодређено време

 

 

  • ОЈ Дом здравља Ужице

       

  1. Програмер/инжењер ,VII ссс ............................................................. 1 извршилац

  

 

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место програмер/инжењер - VII  степен стручне спреме-завршена висока  школа из области информатике и рачунарске науке и  радно искуство на  пословима  одржавања  информационих система

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој школи
  • Кратку биографију
  • Потврду о радном искуству на пословима одржавања информационих система,

 

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

 

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић