Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

 

(за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ-најдуже до 24 месеца)

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 1. Домар/мајстор одржавања-техничар за инфективни отпад....................1 извршилац

 

Опис послова

 

 • организује и руководи раздвајањем медицинског отпада ( пре свега на две категорије: категорију инфективног медицинског отпада и категорију комуналног отпада) на месту стварања, документацијом и потребама за успостављање система управљања инфективним отпадом по препорученом моделу и надзире унутрашњи транспорт истог.
 • припрема план управљања отпадом за Општу болницу,
 • припрема предлог за ревизију у одлагању отпада на годишњем нивоу,
 • израђује предлог потреба за адекватно увођење предложеног система управљања отпадом,
 • идентификује и прати токове отпада у Општој болници,
 • предлаже оптималне превентивне мере, минимизацију и економичност отпада, ревидирањем сваког тока отпада у складу са политиком Опште болнице о управљању отпадом,
 • организује обуку за запослене за унапређење вештина и знања у домену управљања медицинским и инфективним отпадом,
 • контактира друге здравствене установе и кориснике којима пружамо услуге уништавања медицинског и инфективног отпада,
 • упућује возила за превоз отпада и прави распоред кретања,
 • води евиденцију о количини приспелог инфективног материјала и о утрошку потрошног материјала,
 • обавезан је вакцинисати се против хепатита “Б”,
 • одговоранје за квалитетно и благовремено извршавање поверених му задатака у складу са Законом,
 • одговоран је за вођење и архивирање службене документације у складу са Законом,
 • дужан је да прати прописе из делокруга свога рада,
 • за свој рад одговоран је шефу одељења и начелнику службе за техничке послове.

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о  раду кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Врбас.

 1. Средње образовање,положен стручни испит за рад са судовима под притиском.Изузетно: Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе
 2. Заинтересовани кандидати подносе:

 

 • Захтев за учешће на конкурсу
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању,
 • Доказ о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском

 

 1. Уговор о раду се закључује на одређено време ;
 2. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                        О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан