Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 14122 од                   22.11.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

           

 

           ОЈ Општа болница Ужице

 1. Софтвер инжењер /VII/  ......................................................................................... 1 извршилац
 2. Виши физиотерапеут  ............................................................................................ 1 извршилац
 3. Медицинска сестр атехничар на осталим болничким одељењима ................. 1 извршилац
 4. Домар/мајстор одржавања- молер /III/ .............................................................. 1 извршилац

 

            ОЈ Дом здравља Косјерић

 1. Виша медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................. 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти .......................................................... 1 извршилац

 

            ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ...................... 1 иззвршилац       

               

             

         Услови за заснивање радног односа

 

 • За радно место софтвер инжењер – VII степен стучне спреме,завршен електротехнички факултет,без обзира на радно искуство
 • За радно место виша медицинска сестра техничар у амбуланти - VI степен стручне спреме,завршена вишамедицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима и медицинска сестра техничар у амбуланти - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место домар/мајстор одржавања-молер –III степен стручне спреме,завршено средње образовање,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге- II степен стручне спреме ,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија стручног испита
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић