Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019.. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом -2 (два) извршиоца

 

 

1.Медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 1 (један) извршилац

 

2.Медицинска сестра/техничар у хемодијализи, Дијализа -  1(један) извршилац

 

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом -2(два) извршиоца на послове:

 

 

 • медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 1 (један) извршилац

 

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • Обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке;
 • Прати пацијентe нa мониторима, припрема за интубацију, асистира при интубацији, екстубацији пацијената, прати пацијента на механичкој вентилацији, учествује у реанимацији.
 • Потражује, складишти и даје крв и крвне деривате (трансфузија) по налогу лекара;
 • Асистира при успостављању,одржавању и праћењу инванзивног мониторинга;
 • Асистира при успостављању,контроли и спровођењу перитонеалне дијализе;
 • Асистира при пласирању дренова у хитним стањима;
 • Апликује лекове и растворе преко централног венског катетера;
 • Спроводи прописану медицинску терапију пацијената;
 • Врши здравствену и хигијенску негу код лежећих болесника, асистира лекару и по налогу лекара врши медицинско техничке интервенције;
 • Учествује у визити, надзире узимање оброка и поделу хране,води прописану медицинску документацију;
 • Организује и контролише спровођење личне и опште хигијене пацијената, обавља здравствену негу пацијената;
 • Припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • Сарађује са другим стручним сарадницима;
 • Стара се о спровођењу кућног реда;
 • Учествује у планирању здравствене заштите;
 • Припрема и дели терапију;
 • Одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • Обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • Правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • Учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • Узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • Обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • За свој рад непосрeдно је одговоран главној сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар у хемодијализи, Дијализа - 1(један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 

 • планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • контролишеузимањелекова;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре
 • спроводи интезивну негу и терапију код пацијената након трансплантације бубрега;
 • одговорна је за примену интравенске терапије, трансфузију крви и деривата крви, као и узимање узорака крви и другог биолошког материјала и припрему пропратних упута;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
 • одговорна је за прописно одлагањеи уклањањемедицинског отпада;
 • прикупља, контролише и врши уносздравствено – статистичких извештаја;
 • прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области из здравствене неге
 • обавља послове медицинске сестре/техничара из домена своје струке припрема апарате за хемодијализу, обавља хемодијализу и константни вишечасовни надзор над дијализираним пацијентом);
 • спроводи методу замене бубрежне функције код болесника на одељењу интензивне неге и по потреби другим одељењима;
 • спроводи терапијске плазмаферезе на одељењу за хемодијализу, интензивној нези и по потреби другим одељењима;
 • спроводи албуминску дијализу (екстракорпоралне потпоре функције јетре) код критично болесне деце са акутним или терминалним попуштањем хроничне инсуфицијенције јетре на одељењу интензивне неге;
 • спроводи екстракорпоралне методе депурификације крви код разних тровања;
 • спроводи континуирану перитонеалну дијализу код превремено рођене деце и терминске новорођенчади са бубрежном инсуфицијенцијом на одељењу интензивне неге;
 • спроводи разне еферезне поступке (изолација матичних ћелија, леукофереза...) код хематолошких болесника;
 • асистира приликом биопсије бубрега
 • Учествује у припреми пацијената за кадаверичну и живу трансплантацију бубрега;
 • обавезно учествује у примопредаји дужности смене медицинских сестара;
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • врши припрему болесника за сложеније облике дијагностичких и терапијских поступака, учествује у њиховом извођењу;
 • обавља здравствено-васпитни рад са пацијентима и члановима њихових породица;
 • одговорна је за прописно вођење медицинске документације и медицинске евиденције;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • уводи у рад медицинске сестре-припранике;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.
 • За свој рад непосредно је одговоран главној медицинској сестри/техничару и руководиоцу организационе јединице.

 

 

II

 

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом - 2 ( два ) извршиоца на послове:

 

 

 1. медицинске сестре/техничара у интензивној нези нивоа 3, Одсек кардиохируршког интензивног лечења – 1(један) извршилац
 2. медицинска сестра/техничар у хемодијализи, Дијализа - 1(један) извршилац

 

код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  IV степен стручне спреме – мед.сестра/здр.техничар, педијатријски/општи смер

-  положен стручни испит

-  најмање 6( шест) месеци радног искуства

 

 

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ - ТЕХНИЧАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-2(два)  ИЗВРШИОЦА“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.