Дом здравља Српска Црња

На основу  члана 7. Посебног колективног уговора за Здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Сл.гласник РС“ бр. 1/2015), чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у складу са Кадровским планом за Дома здравља Српска Црња,одлуком директора Дома здравља Српска Црња    од 28.11.2019.године,расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време
до две године

 

 1. возач у санитетском превозу...............    1 извршилац,

Дома здравља Српска Црња, расписује оглас ,на одређено време.

Опис послова: врши хитан санитетски превоз пацијената;врши санитетски превоз пацијената ,који није хитан,али је оправдан и медицински неопходан;помаже приликом уношења и изношења пацијената;управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог,унесрећеног и повређеног;на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи,у поступцима оживљавања,преноса болесника или медицинске опреме ;рукује инсталисаним системом у возилуи светло-звучном сигнализацијом у возилу;надзиреисправност функције система  за оксигенацију,односно функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника и регулатор за проток кисеоника у возилу;при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;води путни налог који по завршетку сменепредаје одговорном возачу смене,сменовођи;одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника службе;материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;обавља и друге истородне послове по налогу директора.

 

Услови: IV степен стручне спреме, вочка дозвола Б категорије.

 

 • Уз зехтев за заснивање радног односа приложити: CV (кратку биографију) , фотокопију дипломе о завршеној школи,фотокопију возачке дозволе.

  Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података  који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

  О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

  О избору кандидата одлучује директор Дома здравља Српска Црња.


  Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

  Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

  Оглас се објављује на сајту Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање .
  Рок за подношење пријава је 8(oсам ) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

  Захтев за заснивање радног односа са назнаком за радно место доставити поштом или личном доставом у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П.А.Чарнојевића 15.  

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА

 др Даница Вучуревић Ђукин