Дом здравља Крагујевац

На основу  члана 115. и 116. Закона о  о здравственој заштити ( “Сл. Гласник РС” број  25/2019) а у вези са чл.24а Статута  Дома здравља Крагујевац и Одлуке Управног одбора Дома здравља Крагујевац бр: 01-  9575/3 донете дана  22.11.2019. године  Управни одбор  Дома здравља Крагујевац , расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

 

А/ Подаци о установи

Дом здравља Крагујевац са седиштем у Крагујевцу  ул. Краља Милутина бр.1

Матични број 17219227; ПИБ 101041243

Шифра делатности општа медицинска пракса 8621

 

Б/ Кандидат за заменика директора Дома здравља Крагујевац  ( у даљем тексту “кандидат”) бира се на радно место :

 

“ ЗАМЕНИК  ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА, број извршилаца 1”

 • Опис послова:
 •   Замењује директора у организацији рада и руковођењу процесом рада у
  здравственој установи;
 • Пружа стручну помоћ директору, кад директор није здравствени радник
 • Одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника,
 • Стара се о законитости рада Дома здравља и одговара за законитост рада
 • Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са Законом и општим актима у одсуству директора
 • Одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља у складу са Законом
 • Доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника у одсуству директора
 • За извршавање судских одлука, аката и налога испекцијских и другим законом овлашћених органа, утврђује начин организовања и спровођење здравствене заштите за време штрајка у складу са Законом у одсуству директора,
 • обавља стручно медицинске послове директора, кад директор није здравствени
  радник
 • у одсуству директора обавља наведене послове директора
 • Обавља и друге послове предвиђеним општим актима Дома здравља, као и послове за које га овласти директор

 

 

В/ Место рада кандидата је Дом здравља Крагујевац  Ул. Краља Милутина бр.1 34000 Крагујевац

 

Г/ Кандидат треба да испуњава следеће услове:

 

 1. да је пунолетни држављанин Републике Србије
 1. да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације – медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање
 2. да је здравствени радник који има  завршену специјализацију у складу са Законом о здравственој заштити
 3. има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи
 4. није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно  против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну , нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана , обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
 5. није члан органа политичке странке

 

Д/ Уз писану пријаву на јавни конкурс за директора , учесник јавног конкурса прилаже следеће доказе

 

 • уверење о држављанству
 • извод из матичне књиге рођених
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија лиценце
 • потврду о радном искуству као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи
 • доказе о неосуђиваности из надлежности МУП- а Републике Србије, Основног и Вишег суда и Вишег суда и Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал и одељења за ратне злочине, и посебног одељења за сузбијање корупције и то: да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено закономкојим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала , корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правоснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело за казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора ( не старији од 6 месеци)
 • писану изјаву да није члан органа политичке странке
 • писану изјаву под пуном матерјалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукоба интереса у складу са чл.113. став 6 Закона о здравственој заштити
 • кратку личну , радну и стручну биографију

 

 

Ђ/Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове  провере

 

Стручна оспособљеност знање и вештине кандидата за именовање  заменика директора оцењује се увидом у податке и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс усменом провером у разговору са кандидатима у изборном поступку

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова заменика  директора установе.

 

Знање кандидата оцењује се провером познавања области здравствене делатности, здравственог права и етике, комуникације у здравству здравствене економије, познавање области управљања, општих прописа о раду, познавање рада на рачунару , унапређење рада и развоја установе.

 

Вештине кандидата оцењују се провером вештине логичког закључивања, вештине руковођења, организационе способности, вештина у међуљудским односима, вештина стратешког планирања и управљања и вештина управљања ресурсима

 ( матерјаним,  финансијским, и кадровским)

Управни одбор проверава вештину кандидата кроз разговор са кандидатима.

 

Е/ Изборни поступак

Изборни поступак  спроводи се само међу кандидатима  који испуњавају услове за рад на радном месту заменика  директора.

Кандидатима међу којима којима се спроводи изборни поступак за  заменика директора доставиће се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање пет радних дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Доказе везане за оцењивање стручне оспособљености , знања и вештине, кандидати достављају Управном одбору при подношењу пријаве на конкурс.

Ако се изборни поступак спроводи у више делова,  кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка.

Кандидат за заменика  директора који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

У изборном поступку за заменика  директора, Управни одбор оцењује стручну оспособљеност , знања и вештине кандидата  које су навесдене у конкурсу и на начин који је наведен у конкурсу.

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

Ж/ Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Улица Краља Милутина бр.1  34000 Крагујевац са назнаком за ЈАВНИ КОНКУРС или лично у писарници Дома здравља Крагујевац , на истој адреси  сваког радног дана од 07.00-14.30 часова.

Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњености услова конкурса у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пријава са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава на конкурс  је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику Републике Србије“

 

З/Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу

 

Лице за давање обавештења о јавном конкурсу је Драгана Јовановић

 

Давање обавештења о јавном конкурсу врши се сваког радног дана од 07.00- 14.30 часова.

 

Контакт телефон;034- 323087 или 069-3239013

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Горан Љубисављеви дипл. машински инжењер