Специјалнa болницa за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18) и Одлуке о расписивању конкурса од 27.11.2019.године за пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) вишег физиотерапеута до повратка са боловања запосленoг, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос 1 (једног) вишег физиотерапеута

на одређено време до повратка запосленог са боловања

                                                          

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са боловања са пуним радним временом за радно место:

- виши физиотерапеут

II

Услови за заснивање радног односа су:

- завршена Виша медицинска школа – смер физиотерапеут

III

Уз пријаву се подносе следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија дипломе;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте;

 

- оверена копија лиценце.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ИВАЊИЦА

ВД директора

др Мирослав Поповић