Дом здравља Краљевo

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), и Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-1662   од  29.11.2019. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује    

                                   

О   Г   Л   А   С                       

За пријем у радни однос : 

 

Под тачком  1. – 1 (једне)   медицинске сестре-техничара на одређено време у трајању  до 24  месеца, са пуним радним временом  за рад Служби за здравстевену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

Под тачком 2. - 1 (једне) медицинске сестре- техничара  на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, са пуним радним временом  за рад Служби за здравстевену заштиту  предшколске и школске деце, Дома здравља "Краљево" у Краљеву ;

 

Под тачком 3. - 1 (једне) стоматолошке сестре - техничара  на одређено време у трајању  до 24  месеца, са пуним радним временом  за рад Служби за стоматолошку здравствену заштиту – Одељење за дечју и превентивну стоматологију , Дома здравља "Краљево" у Краљеву ;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком  1 и 2 -  Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

 

Под тачком  3  -   Виша медицинска школа стоматолошког  смера и положен стручни испит или средња медицинска школа стоматолошког, опште, педијатријског или смера зубног техничара и положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеној  школи;

      -   оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

      -    извод из матичне књиге рођених;

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише  неће се разматрати.

 

 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  "КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и

                                                      мастер менаџмента у  здравству