Општа болница Пирот

На основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључак 51 Број: : 112-7568/2019 од  26. јула 2019. године и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 1/2015) и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-10/Р од 05.01.2018.године, расписује се

О Г Л А С

 

  

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следеће радно место:

 1. Доктор медицине у операционим салама- за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије са акушерством у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије са акушерством у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • најмање четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.
 • фотокопију дипломе о завршеној специјализацији.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место». ОГЛАС важи од 29.11.2019.године (до 07.12.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 


ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ   

др Горан Петровић