Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење“), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

3 више медицинске сестре-техничара за рад на одређено време ради замене привремено одсутних запослених, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

 

Услови за заснивање радног односа за вишу медицинску сестру-техничара су:

 • виша медицинска школа – општи смер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

 

Критеријуми:

 • просечна оцена на студијама
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору (интервју)

 

 

Заинтресовани кандидати подносе неоверену:

 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној вишој медицинској школи – општи смер
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије
 • фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

 

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

 

Рад се обавља у сменском и ноћном раду.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време на болничким одељењима пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверене фотокопије: доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказа о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној вишој медицинској школи; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 3 више медицинске сестре-техничара".

 

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви    

 

ВД Директор Клиничко-болничког центра

Доц. др Здравковић Марија