Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

           На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18), Одлуке о расписивању конкурса бр.1766 од 03.12.2019.године и Сагласности бр.112-01-1382/2019-02 од 13.11.2019.године Министарства здравља за пријем у радни однос на неодређено време два рецепционера, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време

2 (два) рецепционера

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место:

- рецепционер ( 2 извршиоца )

II

Услови за заснивање радног односа су:

 - завршена средња туристичка школа ( IV степен);

 - познавање Microsoft Office пакета;

 - радно искуство на радном месту под називом рецепционер у установи која обавља здравствену делатност у трајању од најмање 18 месеци;

 - познавање страног језика;

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

- оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању;

- пријава на оглас са кратком биографијом;

 

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

 

ИВАЊИЦА

ВД директор

др Мирослав Поповић