Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

На основу Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-524/2019 од 25.11.2019.године, расписује се следећи

ОГЛАС

  1. За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 1 Више медицинске сестре –техничара у поливалентној патронажи

        Опис посла:

Спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара у амбуланти и на терену, обавља патронажне посете трудница, породиља, бабињара, новорођенчади, одојчади, мале и предшколске деце, особа старијих преко 65 година, особа оболелих од активне туберкулозе, заразних и незаразних болести, малигних болести, шећерне болести, КВО, особа са инвалидитетом, жене генеративног доба а све у складу са садржајем и обимом превентивних мера у области примарне здравствене заштите. Сарађује са школама, предшколским установама, организацијом Црвеног крста, хуманитарним организацијама, Центром за социјални рад и месним заједницама, учествује у програму на спречавању и сузбијању заразних болести, обучава новопримљене раднике и приправнике, континуирано спроводи надзор процеса статистичког извештавања, контролише одлагање медицинског отпада. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

        Услови:

Високо образовање- на основним студијама првог степена (струковне/ академске) студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године

-на основним студијама из области медицине у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

1.Виша Медицинска школа

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе

4.Положен возачки испит ,,Б,, категорије

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој  медицинској школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе и фотокопију возачке дозволе.  

  1. За пријем у радни однос на одређено време , за време трајања пројеката, са пуним радним временом :1 Докторa медицине у пројекту Мере подршке здравству, кроз подизање капацитета здравствених услуга и едукацију младих за савремено планирање породице у 2020.години

Опис посла:

Tематска предавања у области очувања и унапређења репродуктивног здравља са предвиђеним циљним групама, (ученици основних и средњих школа, општа популација, партнери), свакодневни рад са пацијентима где је циљна група становништво општине Кнић а циљ унапређење здравственог стања становништва, послови лекара у ХМП и кућном лечењу. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

Високо образовање- на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

-на основним студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

1.Завршен Медицински факултет,

2.Положен стручни испит за занимање доктора медицине,

 3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе ,

 Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.  

  1. 3. За пријем у радни однос на одређено време, за време трајања пројеката са пуним радним временом,  1 Возача у  пројекту Кућног лечења , палијатовног збрињавања и ХМП

Опис посла:

Врши хитан санитетски превоз пацијената, врши санитетски превоз пацијената који није хитан али је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената, управља санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног, помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, преносу болесника или медицинске опреме по налогу дежурног лекара, рукује инсталисаним системом у возилу и светло-звучном сигнализацијом у возилу, и одговоран је за његову правилну и рационалну употребу, стара се о благовременом снабдевању погонског горива и мазива, врши одржавање хигијене возила и опреме у возилу, врши преглед возила на почетку смене и уписује у свеску примопредаје своја запажања и примедбе, води сервисну књижицу и путне налоге, одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и пацијената, материјално  одговара за стање и комплетност возила и опреме у возилу, врши фактурисање превоза у ,,Е,, картону , у случају удеса обавештава МУП и директора дома здравља, по налогу главне сестре врши доставу пошиљака везаних за обављање делатности Дома здравља. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

1.Средње образовање

2.Возачка дозвола ,,Б,, категорије

3.Лекарско уверење за возача

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,  фотокопију возачке дозволе и лекарско уверење за возача.  

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРА

Др Гордана Милић