Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Aутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“,бр 106/2018), Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1185/2019-02 од 11. октобра 2019. године, директор Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен расписује :  

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно послове: 

1.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршилаца

Услови :

- завршена основна школа.

 

Опис послова:

Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност.

Одржава хигијену у административним просторијама. Одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе. Послове одржавања хигијене обавља по сменама а према распореду који утврди  Главна сестра болнице. Обавља друге послове из домена своје струке по налогу Главне сестре, помоћника директора за здравствену делатност и директора, којима је и одговаран за свој рад.

 

 

2.Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима - 2 извршилаца

Услови :

- IV степен стручне спреме,

- средња медицинска школа општег смера,

- положен стручни испит,

- лиценца,

- шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Опис послова :

            Пружа здравствену негу болесницима. Обавља све медицинско-техничке радње у оквиру свог степена образовања. Врши поделу ординарне терапије. Учествује у здравственом васпитању болесника, самостално или у тиму. Води медицинску документацију, регистрацију извршеног рада и обавља одређене административне  послове. За свој рад одговорна је Одељенској сестри, Главној сестри, руководиоцу одељења, помоћнику директора за здравстевну делатност и Директору, којима је и одговорна за свој рад. Ради и друге послове из домена своје струке а по налогу одељенске сестре, главне сестре, руководиоца одељења, помоћника директора за здравствену делатност и директора, коме и одговара за свој рад.

3.Помоћни радник - 1 извршилаца

Услови:  

- завршена основна  школа.

 

Опис послова:

Обавља све физичке послове у Специјалној болници: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и опреме и др.. Помаже запосленима на  пословима одржавања у болници. Ради на неговању и одржавању травнатих и других површина у болничком кругу. Одржава хигијену објекта и околине. Врши мање поправке на објекту. Обавља и друге послове из домена своје струке а по налогу руководиоца одељења  и директора, којима је и одговоран за свој рад.

4.Техничар одржавања одеће - 1 извршилаца

Услови:  

- завршена основна школа.

 

Опис послова:

Пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље машински; суши и пегла веш и одећу; врши пријем прљавог веша и води евиденцију о пријему; сортира, евидентира и спрема чист веш и испеглан веш за дистрбуцију по одељењима; одговара за бројно стање веша и другог материјала; задужен је за одржавање хигијене у просторијама у којима ради; чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице; требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће; одржава хигијену радних просторија; обавља и друге послове  по налогу руководиоца одељења  и директора, којима је и одговоран за свој рад

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа подносе се у ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 1, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној  основној школи.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 2, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија  лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 3, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној  основној школи.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 4, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној  основној школи.

 

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање,,Послови“.

Пријаву са документацијом доставити  поштом или лично на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, ул.Др Боривоје Гњатић број 50-52, 22 329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, са назнаком ,,Пријава на оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

ДИРЕКТОР:

Светозар Ђуришић, дипл.економиста