Општa болницa Чачак

На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број  10895 од  03.12.2019. године и чл. 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) Општа болница Чачак расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

 

 1. ПНЕУМОФТИЗИОЛОГ: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/2) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију, са пуним радним временом или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију , са пуним радним временом или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију, са пуним радним временом

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОНКОЛОГИЈЕ: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/2) радни однос на неодређено време, у Служби за онкологију, са пуним радним временом или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ОНКОЛОГИЈЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за онкологију, са пуним радним временом или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за  онкологију, са пуним радним временом

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ: 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/2) радни однос на неодређено време, у Служби за радиологију, са пуним радним временом или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ РАДИОЛОГИЈЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за радиологију, са пуним радним временом или ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- 1 извршилац, висока стручна спрема (VII/1) радни однос на неодређено време, у Служби за радиологију, са пуним радним временом

 

 

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (СТРУКОВНА/НИ) :

1 извршилац, виша стручна спрема (VI/1) радни однос на неодређено време,  у Служби  за физикалну медицину и рехабилитацију, са пуним радним временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак.

 

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршилац, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за пнеумофтизиологију, са пуним радном временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

послова Опште болнице Чачак.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 2 извршиоца, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за анестезију са реанимацијом и интензивном негом, са пуним радном временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

         послова Опште болнице Чачак

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршиоца, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби за уроогију, са пуним радном временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији

послова Опште болнице Чачак

 

     8.МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 извршиоца, средња стручна спрема (IV) радни однос на неодређено време, у Служби опште хирургије са дечијом хирургијом, са пуним радном временом.

 

Опис послова:  према Правилнику  о унутрашњој организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Чачак

 

        

У С Л О В И:

 

 • За радно место под редним бројем 1 кандидати подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /2 односно VII /1   степен стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном субспецијалистичком односно специјалистичком испиту из пнеумофтизиологије за кандитате који конкуришу као специјалисти или субспецијалисти, оверену фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.
 • За радно место под редним бројем 2 кандидати подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /2 степен стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из интернистичке онкологије, за кандитате који конкуришу као специјалисти оверену фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.
 • За радно место под редним бројем 3 кандидати подносе оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, (VII /2 степен стручне спреме), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту из радиологије, за кандитате који конкуришу као специјалисти оверену фотокопију уверења о положеном    стручном  испиту и Решење о упису у Именик лекарске  коморе.
 •  
 • За радно место под редним бројем 4 кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Вишој или Струковној медицинској школи, физиотерапеутског смера (VI степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног испита, Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.

 

 • За радно место под редним бројем 5,6,7 и 8 кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи, општег смера ( IV степен стручне спреме), оверену фотокопију положеног стручног испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара.

  

Пријаве на оглас подносе се у  коверти или лично у управној згради Опште болнице Чачак код пословног секретара (приземље) од 7,00 до 15,00 часова сваког радног дана, улица др Драгише Мишовића број 205 или препоручено путем поште на напред наведену адресу, а  све у року од  8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

Кандидати су дужни да уз тражену документацију доставе и молбу у којој ће навести за које радно место конкуришу, адресу и контакт телефон.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

 

 

ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ

Д И Р Е К Т О Р А

др Радослав Милошевић