Dom zdravlja Novi Pazar

Dom zdravlja Novi Pazar, na osnovu čl.7. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa Kadrovskim planom Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i izmene Kadrovskog plana Doma zdravlja Novi Pazar za 2018.godinu br.112-01-200/2018-02 od 07.11.2018.god. v.d. direktor Doma zdravlja Novi Pazar raspisuje

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 1. DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR: Za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu

      odraslih, sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme                              -2 izvršioca

                 Uslovi: Stečeno visoko  obrazovanje,položen stručni ispit, posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

 1. DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR: Za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim transportom, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme

                                                                                                                            -1 izvršilac

              Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje,završen medicinski fakultet,položen stručni ispit,

              posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

 1. MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR: Za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih - sa punim  radnim vremenom, na neodređeno vreme   

                                                                                                              - 1 izvršilac      

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje,završena medicinska škola,položen stručni ispit, posedovanje licence ili     rešenja o upisu u Komoru.

 

 1. MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR: Za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim transportom - sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme

                                                                                                                                             -1izvršilac               Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje,završena medicinska škola,položen stručni ispit, posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

 1. MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR: Za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu žena- sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme   

                                                                                                                                              -1izvršilac               Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje,završena medicinska škola-ginekološko akušerski smer,položen stručni ispit, posedovanje licence ili rešenja o upisu u Komoru.

 

 1. VOZAČ: Za rad u Službi hitne medicinske pomoći sa sanitetskim transportom Doma zdravlja, sa punim radnim vremenom,na neodređeno vreme.                                                        - 1 izvršila

                 Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje,vozačka dozvola B kategorije, Lekarsko uverenje posebnoj zdravstvenoj sposobnosti.

       Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave:  

 • Prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom
 • Overenu fotokopiju diplome,
 • Overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
 • Overenu fotokopiju licence za rad u struci
 • Overenu fotokopiju licence ili rešenja o upisu u Komoru

 

 Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Kadrovska služba Doma zdravlja.

                                Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je duž an da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se prima.Uz prijavu na oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjenju uslova u originalu ili u overenom prepisu, uverenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave na oglas dostaviti pisarnici Dom zdravlja Novi Pazar, ul.Generala Živkovića br. 1. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

V.D.D I R E K T O R,

dr Ervin Ćorović