Општa болницa Суботица

На основу члана 6. Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-1946 од 01.04.2019. године,  директор Опште болнице Суботица, Суботица доноси

 

 

О Д Л У К У

 

 

I

 

Ставља се ван снаге Оглас бр. 01-1/3743 од 03.12.2019. године.

 

 

 

II

 

Ова одлука је коначна.

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке незадовољни кандидат може покренути спор пред стварно надлежним судом у Суботици, у року од 60 дана од дана објављивања одлуке на интернет презентацији Опште болнице Суботица, Суботица.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог