Апотека „Ужице“

На основу члна 18, члана 19. и члана 26. став 1. тачка 9. Статута – Aпотеке «Ужице» (број 0104/1-225 од 12.2.2007.године и број 0102/3-728 од 16.4.2009.године), члана 132. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“, број 107/05, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17 и 105/17), члана 264. ст.3 Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС” бр. 25/2019), и Одлуке Управног одбор Апотеке «Ужице», Ужице, број 0102/7-1385 од 04. децембра 2019. године

 

УПРАВНИ ОДБОР АПОТЕКЕ „УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е

 

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ  „УЖИЦЕ“-

ЗА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

            Услови конкурса:

1.Да кандидат има завршен фармацеутски факултет, или фармацеутски факултет са специјализацијом из фармацеутске делатности, или да има завршен правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;

  1. Да кандидат има најмање 5 (пет) година радног искуства у области здравствене заштите;
  2. Да кандидат и његови сродници у правој линији без обзира на степен сродства, побочни сродници закључно са другим степеном сродства, супружници и сродници по тазбини закључно са првим степеном сродства, не смеју директно или преко трећег физичког или правног лица имати учешће као власници удела, акционари у правном лицу које обавља здравствену делатност – послове Апотеке“Ужице“, односно послове здравствене делатности - послове у Апотеци „Ужице“, односно не смеју обављати ову делатност као предузетници о чему потписују изјаву ради спречавања сукоба јавног и приватног интереса;
    1. Да кандидат поседује организаторске стручно – креативне способности за руковођење;
    2. Да кандидат поднесе програм рада и развоја Апотеке „Ужице“;
    3. Да кандидат има држављанство Републике Србије;
    4. Да кандидат није осуђиван и да није под истрагом.

Уз пријаву кандидат поднеси доказе о испуњавању услова конкурса са својом радно – професионалном биографијом, и то : оргинал или оверену фотокопију дипломе факултета; оргинал или оверену фотокопију дипломе о завршеноj специјализaцији из фармацеутске делатности; доказ о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента; личну изјаву за услов из тачке 3.; доказ о радном искуству (потврда, уговор о раду); прилоге којима доказује своје организационе, стручне и друге квалитете; Програм рада и развоја Апотеке „Ужице“; уверење о држављанству, уверење да није осуђиван и уверење да се против њега не води кривични поступак (сва три уверења не могу бити старија од 6 месеци од дана објављивања конкурса).

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања у Службеном гласнику РС.

Пријаве слати на адресу: Апотека „Ужице“, за Управни одбор, са назнаком „за конкурс“ ул.Димитрије Туцовића 43, 31000 Ужице.

 

 

Председник Управног одбора

др.Александар Лазић