Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-989/2019-02 од 26.08.2019. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-7568/2019 од 26.07.2019. године, Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1185/2019-02 од 22.10.2019. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-9724/2019 од 27.09.2019. године члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 6516 од 03.12.2019. године, расписује се

 

 

                              

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

 1. Медицинска сестра - техничар на дијализи – 2 извршиоца, у Служби нефрологије, Клиника за интерну медицину,
 2. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби клиничке неурологије, Болница за неурологију,
 3. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби ортопедије са трауматологијом, Клиника за хирургију,
 4. Лабораторијски техничар у дијагностици – 1 извршилац у Служби за лабораторијску дијагностику, Заједничке медицинске делатности.

 

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. овог Огласа су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер,
 • Положен стручни испит након завршене средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Радно искуство

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 2. и 3. овог Огласа су:

 • Завршена средња медицинска школа – општи смер,
 • Положен стручни испит након завршене средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 4. овог Огласа су:

 • Завршена средња медицинска школа – лабораторијски смер,
 • Положен стручни испит након завршене средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије
 • Радно искуство у области конкурса.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2, 3. и 4.овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи – општи смер (подтачке 1, 2. и ),
 • Диплома о завршеној средњој медицинској школи – лабораторијски смер (подтачка 4.),
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе,
 • Сведочанства за сваки разред средње школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита – (потврда послодаваца или

фотокопија радне књижице), (подтачка 1. и 4.).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије,
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

                                                                                 V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

                                                               

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

                                                                                

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

 

Оглас објавити на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић