Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 1/15, 3/18, 106/18), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду, Кадровског плана за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора 6517 од 03.12.2019. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 10 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

 1. 1. Виша медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима – 1 извршилац, у Служби нефрологије, Клиника за интерну медицину,
 2. Виша медицинска сестра - техничар на осталим болничким одељењима 1 извршилац, у Служби ортопедије са трауматологијом, Клиника за хирургију.

 

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог Огласа су:

 • Завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа - општи смер,
 • Положен стручни испит након завршене више медицинске/струковне медицинске школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи смер – општи смер,
 • Уверење о положеном стручном испиту након завршене више/струковне медицинске школе,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме.

 

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе :

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),
 • Оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија уверења о држављанству,
 • Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије
 • Фотокопију личне карте нечиповане,  односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

 

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос  обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

 

                                                              

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

 

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

 

VIII

 

Оглас објавити на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници КБЦ Земун.

                                         

                                                                             

 Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић