КБЦ Приштина-Грачаница

На основу члана 7-9 ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Р.С., Аутономона покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.” бр.106/18), члана 24-27 и чл. 192. Закона о раду (“Службени гласник Р.С.” бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 95/18) и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51  број: 112-7568/2019 од 26. јула 2019. год. и  Закључком 51 број: 112-10873/2019 од 30. октобра 2019. год., в.д. директора КБЦ Приштина-Грачаница расписује:

 

К О Н К У Р С

За пријем у радни однос        

 

Оглашава се  потреба за пријем у радни однос 7 доктора медицине,  доктора стоматологије (1) и доктора стоматологије - специјалисте максилофацијалне хирургије (1), за рад са пуним радним временом  на неодређено време за следећа радна места у организационим јединицама КБЦ Приштина-Грачаница :

 

 1. Доктор медицине за рад на одељењу педијатрије КБЦ Приштина-Грачаница у Лапљем Селу..................................................................... 1 (један) извршила
 2. Доктор медицине за рад на одељењу опште хирургије у Грачаници .............................................................................................. 2 (два) извршиоца
 3. Доктор медицине на одељењу неурологије  у Лапљем Селу .............................................................................................. 1 (један) извршилац           
 4. Доктор медицине за рад на одељењу гинекологије у Грачаници

            .............................................................................................. 1 (један) извршилац           

 1. Доктор медицине за рад у служби анестезиологије са реаниматологијом  у Грачаници ..........................................................................  2 (два) извршиоца           
 2. Доктор стоматологије на Клиници за стоматологију КБЦ Приштина-Грачаница у Косовској Митровици  .................................1(један) извршилац           
 3. Специјалиста максилофацијалне хирургије на одељењу максилофацијалне хирургије  на Клиници за стоматологију КБЦ Приштина-Грачаница у КосовскојМитровици .......................................................... 1(један) извршилац           

 

Услови  за заснивање радног односа за  радна места доктора медицине :        

      -    завршен Медицински факултет;     

-    положен стручни испит;      

 • лиценца

 

Услови за заснивање радног односа за радно место доктора стоматологије и радно место доктора стоматологије –специјалисте максилофацијалне хирургије:    

      -     Завршен Стоматолошки факултет,

 • положен стручни испит,

      -    положен специјалистички испит ( за доктора стоматологије специјалисту                       максилофацијалне хирургије )       

 • Лиценца

 

 

Заинтересовани  кандидати треба да приложе следеће доказе о испуњености услова конкурса:      

      -    пријаву на конкурс са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

 • оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању на Медицинском факултету (за радно место доктор медицине), оверену фотокопију дипломе о завршеном Стоматолошком факултету (за радно место доктор стоматологије и радно место специјалиста максилофацијалне хирургије);
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно уверења о положеном специјалистичком испиту ( кандидати за радно место доктор стоматологије специјалиста максилофацијалне хирургије)
 • оверену фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу Комору;

-    фотокопију важеће личне карте;

 • доказ о радном стажу односно доказ/потврду о волонтерском стажу (уколико кандидати имају радно искуство, укључујући и доказ о стручном усавршавању уколико су уписани на специјалистичке студије).         

 

Кандидат који уђе у ужи избор може бити позван на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.           

 

Одлуку о коначном избору кандидата донеће директор КБЦ Приштина – Грачаница у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници КБЦ Приштина- Грачаница.      

                 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави:

 • Доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење),
 • Уверење да се против кандидата не води кривичан поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,
 • Уверење о држављанству Р.С.

 

Кандидати који не буду изабрани, неће бити посебно обавештавани о резултатима конкурса       

           

Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује надлежна служба КБЦ Приштина-Грачаница.

 

Конкурс се објављује код Националне службе за запошљавање , на веб страници Министарства здравља Р.С. као и на веб страници КБЦ Приштина-Грачаница.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији  „Послови “ Националне службе за запошљавање .   

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

 

Пријаве са траженом документацијом се подносе лично у архиву КБЦ Приштина-Грачаница или путем поште на адресу:

КБЦ Приштина-Грачаница, Драгана Ристића бб, 38205 Грачаница, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос за радно место ...( навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву) ”.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

КБЦ Приштина -Грачаница

Проф. др Братислав Лазић