Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

На основу Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-01-1270/2018-02, од 03.12.2018. године, Одлуке               в.д. директора Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, 02 бр. 1800, од 12.12.2019. год, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018) и чл. 23. ст. 1.           тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, в.д. директора Завода,расписује            

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Доктор медицине у Заводу– 1 (један) извршилац, на неодређено време, за рад у Заводу.

Услови:

  • Високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године, диплома Медицинског факултета;на основним студијама у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, диплома Медицинског факултета;

  • Стручни испит;
  • Лиценца;

               - Најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

                       

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стучном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  13.12.2019. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за доктора медицине“.

Контакт телефон: 3343-929.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОР ЗАВОДА,

Прим. др Александар Адамовић с.р.