Градски завод за јавно здравље

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а по Захтеву за расписивање јавног огласа за пријем у радни однос ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на  рад, у циљу ефикасности рада, Центра за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, Одсек за воде и Одлуке директора Градског завода број V-5-6239/1 од 12.12.2019 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Доктор медицине Центар за хигијену и хуману екологију– Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на посао.

 

- Опис посла: учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;  планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области хигијене који се односе на контролу квалитета хране, предмета опште употребе, воде за пиће, воде из базена за купање, површинских и других вода; учествује у припреми месечних и годишњих извештаја планско-програмског рада; учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у другим областима хигијене; учествује у раду стручних и експертских мултидисципнинарних тимова; учествује у изради анализа, студија, елабората, упутстава и информација из области хигијене и заштите животне средине; прати савремена достигнућа науке из хигијене; учествује у едукативној делатности и програмима промоције здравља на интерсекторском нивоу у Заводу;  примењује документа система менаџмента у складу са својим надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Јединице.

 

- Услови:

                    - Високо образовање медицинске струке

* на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

* на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 -  Положен стручни испит;

 -  Лиценца;

 - Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

  

- Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеноm факултету;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

    

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић