Дом здравља Мионица

На основу  Одлуке директора Дома здравља Мионица број  2662/2019  од  10.12.2019. године,

 

Дом здравља  Мионица, расписује:

 

 О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА (ТРУДНИЧКО И ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО)

 

 

 

 

  - 1 доктор медицине за рад на одређено време до повратка радника са боловања (трудничко и породиљско одсуство)    у Служби  за  здравствену  заштиту  деце.

                   

 

Услови за пријаву кандидата на оглас:

     

·          Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,

·          положен стручни испит

·          поседовање лиценце за рад

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

·        Пријаву на оглас са кратком биографијом

·        Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету; 

·        Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту

·        Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Број телефона за информације је 014-3421-176.                                                        

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

               Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

 

 

вд директор Дома здравља Мионица

др Александар Мишић