Дом здравља Босилеград

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/18), и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2019.годину, број                               112-01-607/2019-02 од 26.11.2019. године, као и Одлуке директора Дома здравља Босилеград бр. 801  од 10.12.2019. године, расписује се

  

 

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Медицинска сестра / техничар у амбуланти за рад у Дому здравља Босилеград – Служба за здравствену заштиту одраслих становника, на неодређено време са пуним радним временом, број  извршилаца - 1

           

II

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 

 • Завршена одговарајућа медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад

 


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издата од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена,
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (надлежни Суд), не старије од 6 месеци,
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

III

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

IV

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли Дома здравља Босилеград.

V


Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.

VI

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове – "Медицинске сестре / техничара у амбуланти “

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др ГОРАН ВАСИЛОВ

специјалиста ургентне медицине