Институт за ментално здравље

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута, а на основу дописа Министарства здравља број 112-01-1185/2019-02 од 30.10.2019. године и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9724/2019. од 27.09.2019. године и дописа Министарства здравља број112-01-1382/2019-02 од 19.11.2019. године и Закључка Комисије за давање  сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10873/2019. од 30.10.2019. године, вд директора Института за ментално здравље дана 10.12.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос:

 

На неодређено време, са пуним радним временом, за послове:

 

 1. ПСИХОЛОГ СПЕЦИЈАЛИСТА  – 1 извршилац, са пробним радом до 6 (шест) месеци.

Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске психологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 •  
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из медицинске психологије , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,
 • специјализација из медицинске психологије.

 

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - 1 извршилац, са пробним радом до 3 (три) месеца:

Високо образовање:

 • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

На одређено време, са пуним радним временом, на замени привремено одсутних запослених за послове:

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - 2 извршиоца,  

Високо образовање:

 • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР1 извршилац
 • средње образовање
 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 месеци радног искуства у области здравствене заштите

 

Заинтересовани кандидати, у зависности од послова за које подносе пријаве, достављају:
                        -     пријаву на јавни оглас – молба,

 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

 

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што су изабрани кандидати дужни да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Оглас је објављен на сајту Националне службе за запошљавање 13.12.2019. године и важи до 21.12.2019. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Милана Кашанина бр. 3,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

                                                                                  

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић