Институт за јавно здравље Крагујевац

На основу Одлуке в.д. директора Института за јавно здравље Крагујевац број 01-9462 од 16.12.2019. године, и у вези са чланом 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 106/2018) и закључка 51

број:112-11888/2019 од 27. новембра 2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средства, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

За  пријем у радни однос на неодређено време са непуним радним временом од 20 (двадесет) часова недељно и то:

1.

I 1 (један) доктор медицине специјалиста у микробиолошкој дијагностици  у  Центру за микробиологију 

Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

-на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

-стручни испит

-лиценца

-специјалистички испит из имунологије, микробиологије са паразитологијом

-најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицне

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

 

  • Диплома о стеченом високом образовању здравствене струке ;
  • Уверење/потврда о положеном стручном испиту;
  • Доказ о поседовању лиценце;
  • Уверење/потврда о положеном специјалистичком испиту из имунологије, микробиологије са паразитологијом
  • Уверење о држављанству РС;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса);

 

 

2

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 

  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

3.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за јавно здравље Крагујевац.

 

4.

Оглас се објављује путем сајта Министарства здравља Републике Србије, Института за јавно здравље Крагујевац, и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Нациобалне службе за запошљавање- филијала Крагујевац.

 

5.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на  сајту Института за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs).Телефон за контакт 034 504-522.

 

Пријава се подноси у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“, преко писарнице  Института за јавно здравље Крагујевац или путем поште на адресу:

 

 

Институт за јавно здравље Крагујевац                                                          В.д. директора

Ул. Николе Пашића 1                                                                         Доц. др Драган Васиљевић

34000 Крагујевац