Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија, члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 7188  од 24.12.2019. године,  директор  Дома здравља Крушевац, у складу са актом Министарства здравља број 112-01-1224/2018-02 од 18.10.2018. године, расписује

                                                          

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

 

  1. 1. Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,   због повећаног обима посла у трајању до 6 месеци, за рад на пословима медицинска сестра/техничар у амбуланти,  у   Служби опште медицине Дома здравља Крушевац.

                  - 2 извршиoца.

                  УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

      - завршена средња  медицинска школа општег смера,   IV степен стручне спреме, положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. 2. Лабораторијски техничар за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 6 месеци, за рад на пословима лабораторијског техничара, у Одељењу лабораторијске дијагностике Дома здравља Крушевац

 – 3 извршиoцa.

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски техничар  IV степен стручне спреме,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

 Кандидати који се пријављују на оглас  достављају :

             -  пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

     Пријавом  на  оглас  кандидат  даје  своју  сагласност  за обраду  података  о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

     О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима , који се јаве на

oглас, а ради пружања додатних података,  који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор.

                О коначном избору кандидата одлучује директор.

                Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснивају  радни однос.

                Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.            .

   Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

   Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дома здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

 

   Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић спец. мед. рада