Завода за здравствену заштиту студената, Београд

На основу члана 7. ст. 1. т. 3) и члана 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр 106/18), члана 24. Статута Завода  за здравствену заштиту студената, Београд, као и Одлуке в.д. директора Завода дел. бр. 4145 oд  25.12.2019. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла

 

на радном месту:Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности (специјалиста психијатрије) у Одељењу психијатрије-неуропсихијатрије - 1 извршилац, на период ангажовања до 3 (три) месеца.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће  услове:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит из психијатрије;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Заводу, за послове наведеног радног места.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања, контакт телефоном и по могућтству електронску адресу;

-фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету и фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту из психијатрије;

-фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне  коморе  (или решење  

о  упису у именик надлежне  коморе);

-очитану личну карту;

-извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме).

  

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља РС.

 

Пријаве се искључиво достављају поштом на адресу: Завод за здравствену заштиту студената, Београд, ул. Крунска бр. 57, са назнаком „за оглас за заснивање радног односа“ и навођењем радног места за које се конкурише, или се предају лично у архиви Завода на четвртом спрату сваког радног дана од 7,30 до 15,00 часова.

 

Уколико је последњи дан рока за предају пријава нерадни дан (субота или недеља), рок за доставу пријава се помера на први наредни радни дан.

 

Неблаговремене пријаве и пријаве које не садрже захтевану документацију неће бити узете у разматрање.

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Завод.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност за рад на радном месту за које је расписан јавни оглас.

 

Пожељно је да изабрани кандидат достави и  радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа).

 

Рок за доношење одлуке о избору кандидата је 30 дана од дана истека рока за доставу пријава.

 

Завод задржава право да расписани оглас из оправданих разлога поништи, или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

 

Достављене фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

др Марија Обрадовић