ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 1373/19 од 26.12.2019.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 


  1. Доктор стоматологије у Служби стоматолошке здравствене заштите - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време од 6 месеци због повећаног обима посла.

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:

  • Доктор стоматологије - VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит и лиценца

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: за радно место под бројем 1 - диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету; Лиценца Стоматолошке коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  Националне службе за запошљавање – Испостави Ковачица, огласној табли и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.Директор ДЗ «Ковачица»
др Предраг Винковић