Општа болница Горњи Милановац

На основу члана 7. став 1. тачка 3) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС” бр. 106/2018) и Одлуке в.д.директора Опште болнице Горњи Милановац број 6546 од 24.12.2019.године, Општа болница Горњи Милановац расписује

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће  радно место:

 

1.Доктор медицине у Одсеку за урологију - на одређено време, са пуним радним временом …......  1 извршилац

     

        Услови за заснивање радног односа:

 -Високо образовање стечено на:

1.интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године

       2.основним студијама у трајању од најмање пет година, по  пропису који је уређивао високо

       образовање до 10. септембра 2005.године

-Стручни испит, лиценца

   
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеноj школи
  • оверену фотокопију решења, уверења или потврде о положеном стручном испиту за доктора медицине
  • оверену фотокопију лиценце

 

- Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља. Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
- Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

-Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Општа болница Горњи Милановац, ул. Војводе Милана број 37, са назнаком   „ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

 

в.д. директор Опште болнице Горњи Милановац                                                                                    

др Предраг Шутић, спец. опште хирургије