Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

На основу чл. 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 106/2018) и чл. 23. ст. 1. тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, и Одлуке в. д. директора Завода од 26.12.2019. године,расписује се

                       

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

            Спремача – спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – 1 (један) извршилац, на неодређено време, за рад у Заводу.

 

Услови за заснивање радног односа су:

  • Основно образовање (Диплома осмогодишње школе).

 

            Опис посла:

  • одржава хигијену у свим просторијама Завода и санитарним чворовима, где се обавља здравствена делатност;
  • одржава хигијену у административним просторијама;
  • одржава хигијену у заједничким просторијама Завода;
  • одржава чистоћу дворишта и износи смеће;
  • врши расподелу и сакупљање веша (униформи и пешкира) који се носе на прање;
  • прати стање залиха и требује потрошни материјал за потребе одржавања чистоће;
  • откључавање и закључавање улазних врата Завода на почетку и на крају радног времена.

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе о завршеној школи. Приложена документа се задржавају у архиви Завода.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља, са роком важења од 27.12.2019. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за спремачицу“.

Контакт телефон: 3343-929.

 

 

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА,

Прим. др Александар Адамовић с.р.