За пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

Београд 31.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Заинтересована удружења могу једном пријавом пројекта обухватити више компоненти Јавног позива.
Партнер на пројекту мора испуњавати све услове за носиоца пројекта и за партнера се доставља иста
документација као и за носиоца пројекта.
Обухват који ће спроводити сваки од партнера на пројекту мора да буде јасно наведен.