Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС.бр 72/2009,107/2009,88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 и 106/2015) и 25/19 ,у вези са чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9724/2019 od 27.09.2019.године , Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос:            

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ
Радни однос се заснива на неодређено време

 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

Високо образовање, на интегрисаним академским студијама , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године и завршена специјализација из гинекологије у складу са правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника или основним студијама у трајању од најмање 5 година по пропоисима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.године и завршена специјализација из гинекологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

- стручни испит
- лиценца
- специјалистички испит

               КРАТАК ОПИС ПОСЛА: Превенира, дијагностификује и лечи болести,повреде и друге физичке и менталне поремећаје , коришћењем специјализованих метода и техника кроз примену принципа и процедура савремене медицине , о чему води прописану меицинску документацију, оргаснизује и спроводи мере на очуувању и унапређењу здравља појединаца и породице , ради на утврђивању и сузбиајњу фактора ризика за настанак болести , прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребу здравствене статистике, утврђује ризике по здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности. Ради у прењвентивним саветовалиштима, организује и спроводи прописане превентивне циљане и скрининг прегледе, учествује у у посебним програмима ,векцинација , мера у току епидемија  и слично,обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и лечење, прописује лекове и медицинска средства, даје оцену о здравственом стању и упићује на оцену радне способности, учествује у унапређењу здравствене заштите.

За свој рад одговара начелнику службе

Кандидати за радно место под 2. Достављају:

- Кратку биографију
- Диплому о завршеном медицинском факултету
- Оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- Решење о лиценци издато од надлежне лекарске коморе

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дом здравља Младеновац , Краљице Марије 15 , са назнаком ,, пријава на конкурс-не отварати “ , у року од 8 дана од дана објављивања у званичној публикацији НСЗ ,, ПОСЛОВИ “.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                                                                           Контакт телефон: 011/8241 508- Прокић Гордана

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић