Клинички Центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 18142 од 31.12.2019. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 18.12.2019. године о Закључку 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

 

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

 

 

      ЗДРАВСТВЕНЕ  РАДНИKЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3  ИЗВРШИА:

 

I    за Центар за анестезиологију и реаниматологију

-     1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

 

II за Клинику за очне болести

  • 1 доктор медицине или лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 

III за Службу за фартмацеутску делатност и медицинско снабдевање

  • 1 магистар фармације

 

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, односно Фармацеутски факултет, положен стручни испит, а за лекаре специјалисте положен специјалистички испит.

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ЗАВРШЕНОМ ВИШОМ, ОДНОСНО ВИСОКОМ СТРУКОВНОМ ШКОЛОМ ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ – 2 ИЗВРШИОЦА

 

I за Одељење стереотаксичне радиохирургије целог тела X нож Клинике за неурохирургију

  • 1 радиолошки техничар са завршеном вишом, односно са високом струковном школом одговарајућег смера

 

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

  • 1 дијететичар-нутрициониста са завршеном вишом, односно високом струковном школом здравствене струке одговарајућег смера

Услови:

Завршена виша, односно висока струковна школа здравствене струке одговарајућег смера, положен стручни испит

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за кандидате здравствене раднике )
  • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

Описи послова за радно место је утврђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидат који будe изабран по овом конкурсу дужan je да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин