Клинички Центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 18143 од 31.12.2019.  године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

 

I за Клинику за урологију

-  2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

II за Клинику за дигестивну хирургију-Прву хируршку

-2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

III за Центар за ендокрину хирургију у Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

-1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место доктора медицине:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит

 

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –4 ИЗВРШИОЦА:

 

I За Клинику за дигестивну хирургију-Прву хируршку

 

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Пријемно-тријажној служби у Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра/техничар-инструментар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у ОП блоку са Централном стерилизацијом

 

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу интензивне неге Хирургије 3 Клинике за ургентну хирургију

 

III за Клинику за хематологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Амбуланти за хематолошке интервенције

 

 

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са вишом сручном спремом:

Најмање VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера, положен стручни испит

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 18 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I За Клинику за дигестивну хирургију-Прву хируршку

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад на XI Одељењу за интензивну негу, терапију и реанимацију

 

II за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Служби ортопедије, трауматологије и микрохирургије у Ургентном центру

 

III за Центар за радиологију и МР

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Ангио сали
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одсеку интервентне радиологије

 

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

V за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу интензивне неге Хирургије 1 Клинике за ургентну хирургију
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу за ургентну неурологију Клинике за ургентну интерну медицину

 

VI за Клинику за кардиологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Служби ургентне кардиологије УЦ
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Одељењу за клиничко испитивање и лечење артеријске хипертензије и њених компликација

 

VII за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 

VIII за Клинику за хематологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место медицинске сестре/техничара општег смера са средњом сручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

 

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ30 ИЗВРШИЛАЦА:

 

I за Службу за техничке и друге послове

- 20 спремача на одређено време због привремено повећаног обима  посла  у трајању до 3 месеца

 

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

-10 сервирки на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

 

Услови:

Завршена основна школа.

 

 

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

 

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре

специјалисте)

 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

 

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

  

Кандидати,  здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Tек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин