Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-13107/2019  од 26.12.2019.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуке директора Градског завода број V-5-6526/1 од 30.12.2019 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место виши санитарни техничар/ санитарно- еколошки инжењер Центар за екотоксикологију, због повећаног обима посла у трајању до четири месеца.

 

- Опис посла: узима узорке за  испитивање и врши њихову анализу (воде за пиће, базенских, површинских и отпадних вода, земљишта, ваздуха, намирница, хране, предмета опште употребе и отпада, као и мерења нивоа буке); спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације; обавља санитарно-хигијенски преглед објеката; припрема податке за израду извештаја, студија, елабората; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара Јединице и начелника Јединице.

 

- Услови:

 

 • Високо образовање медицинске струке

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

                           - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је                                              уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства.
 • возач Б категорије.

 

 

 - Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном високом образовању медицинске струке;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу;
 • фотокопију возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

                                                                        

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић