Dom zdravlja Lebane

Lebane, člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i lokalna samouprava  i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 3458 od 31.12.2019. g. raspisujem

 

 

J A V N I   O G L A S

za prijem u radni odnos

 

 

  1. Strukovni radiološki tehničar, na određeno vreme, do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva, sa punim radnim vremenom – jedan izvršioc.

Kandidat je potrebno da ispunjava sledeće uslove:

- Završenu Visoku medicinsku školu – smer strukovni radiološki tehničar,

- Položen stručni ispit,

         

          Kandidati su obavezni da dostave pisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom. Uz prijavu se podnose overene fotokopije diplome o završenoj visokoj medicinskoj školi – smer strukovni radiološki tehničar, uverenje o završenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i potvrda da se protiv lica ne vodi sudski postupak i da nije osuđivano.

          Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Dom zdravlja Lebane, ul. Cara Dušana br. 70, Lebane, Pravna služba, sa naznakom „za oglas – strukovni radiološki tehničar“.

Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

 

 

DIREKTOR

DOMA ZDRAVLJA LEBANE

dr Vladan Stanojević