Завод за јавно здравље Зрењанин

 

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 06.01.2020.године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, огласној табли и сајту Завода за јавно здравље Зрењанин

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

за послове лабораторијског техничара у дијагностици. Извршиоц један

 

Опис послова:

 • учествује у обављању рутинског лабораторијског рада;
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу;
 • стара се о техничким ресурсима неопходним за реализаацију процеса свог рада и о томе обавештава главног техничара,
 • одговоран је за одржавање хигијене радног простора,
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје;
 • ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издавању резултата;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – средња медицинска школа: смер лабораторијски техничар;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Радни однос се заснива на одређено време.

Радно време је скраћено и износи 36 часова недељно, а запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима лабораторијског техничара у дијагностици.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко Ждрале