Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

На основу чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/2018), чл. 23. ст. 1. тач. 1. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, и Одлуке  в.д. директора Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, 02 бр. 16, од 06.01.2020. год,  расписује се    

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Лабораторијски техничар – 1 (један) извршилац, на одређено време, за рад  у Заводу, ради замене запослене која се налази на породиљском одсуству.

 

Услови:

  • Средње образовање, диплома Средње медицинске школе – смер лабораторијски техничар
  • Стручни испит;
  • Лиценца;
  • Најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара.

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стучном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  08.01.2020. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд

Џорџа Вашингтона бр. 17, са назнаком „Оглас за лабораторијског техничара“.

Контакт телефон: 3343-929.

 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА,

Прим. др Александар Адамовић с.р.