Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд

“Клиника за рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић”

11000 Београд, Сокобањска 13

 

На основу Одлуке о поступку избора кандидата за пријем у радни однос и критеријума за избор кандидата број 03-1706/1 од 10.09.2010. године и у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8491/2019 од 28.08.2019. године, вд директора Клинике дана 17.12.2019. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

Два извршиоца за рад на неодређено време, са пуним радним временом, на радном месту Доктор медицине.

 

            Услови:

  1. Медицински факултет (VII степен),
  2. Положен стручни испит за доктора медицине,
  3. Лиценца и
  4. Искуство у раду са полупокретним и непокретним пацијентима.

 

Четири извршиоца за рад на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту Виши физиоптерапеут.

 

            Услови:

  1. виша медицинска школа – струковни терапеут (VI степен),
  2. положен стручни испит,
  3. искуство у раду са полупокретним и непокретним пацијентима.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

 

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и
  • неоверену фотокопију дипломе о завршеној школи и положеног стручног испита.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,Београд, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком „пријава за оглас“ са навођењем радног места за које се конкурише.

 

Пријаве морају да буду примљене у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање као последњег дана рока за подношење пријава до 14h, без обзира на начин доставе.

 

Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Клиници.

 

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање (до 08.01.2020. године).

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Прим. мр сци. мед. др

Жељко Кањух