Дом здравља Бор

ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Улица Николе Коперника 2-4

 

 

На основу члана 24-27., члана  192 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/2018), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, Обавештења Министастарства здравља РС бр.112-01-1382/2019-02 од 27.11.2019.године заведено бр.6564 од 17.12.2019.године, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Одлуке бр.44 од 08.01.2019.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

 

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос 1 доктора медицине на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са здравственим амбулантама Дома здравља Бор.

 

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) )и посебни услови
Посебни услови за заснивање радног односа су:

 • VII-1 степен стручне спреме -медицински факултет,
 • Положен стручни испит за звање доктора медицине,
 • Упис у лекарску комору Србије или лиценца.
  Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:
 • Својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, и- мејл адресом,
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине,
 • Неоверену фотокопију личне карте,
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме)
 • Решење о упису у лекарску комору  Србије или лиценцу.
 • Уколико имају радно искуство у струци ( здравство-потребно доставити оверене потврде из здравствених установа о радном стажу )

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

-   доказ о општој здравственој способности; 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће по потреби обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати а о чему ће исти бити обавештени телефонским путем.

Уколико кандидат који буде био изабран одбије да закључи уговор о раду, послодавац ће примити другопласираног по ранг листи.

Објава ранг листе кандидата након завршеног бодовања биће објављена на огласној табли Дома здравља Бор за коју су кандидати у обавези да прате, послодавац није у обавези да писаним путем обавести кандидате о исходу конкурса већ ће исто вршити телефонским путем и објавом обавештења на огласној табли.

Подношењем пријаве на конкурс, сматраће се да је кандидат сагласан са свим условима из конкурса.

Лица која не учествују и не поднесу пријаву на конкурс, немају права да захтевају додатна обавешетња о исходу поступка и другим елементима из огласа.

Рад се обавља у сменама

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

  Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата као и контакт телефоном ) Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за доктора медицине“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима