КБЦ „Бежанијска коса“-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 13/2017 и 95/18“), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-989/2019-02 од 07.08.2019. (Закључак 51 број 112-7568/2019 од 26.07.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 лабораторијског техничара у дијагностици за рад на неодређено време, са најмање 6 месеци радног искуства у струци на пословима лабораторијског техничара у дијагностици, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за лабораторијског техничара су:

 

 • медицинска школа – смер лабораторијски техничар
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци најмање 6 месеци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

 1. просечна оцена у средњој школи
 2. радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу, уколико је кандидат поседује)
 3. оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије следећих докумената:

 

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе – смера лабораторијски техничар (све 4 године),
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије,
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказ о радном искуству у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос се се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу, уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 лабораторијског техничара у дијагностици".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

Д-но:

 • вд директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић