Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/18), Сагласности Министарства здравља број 112-01-00597/2018-02 од 12.03.2019.године и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-9140 од 24.12.2019. године, в.д.директора Здравственог центра Врање расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом за следеће радно место:

 

 1. Доктор медицине, специјалиста педијатрије изабрани лекар за децу, 1 (један) извршилац, у Служби за здравствену заштиту школске деце ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: стручни испит, лиценца, специјалистички испит из педијатрије, најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.2.6. Примарна здравствена заштита:

 

 • превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • ради у превентивним саветовалиштима;
 • организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
 • обавља послове радиолошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;
 • обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;
 • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован;
 • обавља послове дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава специјалистички извештај;
 • учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

За свој рад одговоран је Управнику Дома здравља Врање и директору

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију уверења/дипломе о положеном специјалистичком испиту из педијатрије
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме)
 • Потврду здравствене установе у којој је кандидат стекао радно искуство.

 

              Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Свим кандидатима ће бити достављена одлука о избору кадидата, на адресу коју буду навели у пријави.

           

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 32"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић