Дом здравља Житорађа

На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), Обавештења Министарства здравља бр.112-01-1382/2019-02 од 24.12.2019.г. о Закључку Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број.112-10873/2019 од 30.10.2019.г., чл. 21. Статута Дома здравља Житорађа в.д.директор Дома здравља Житорађа расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

        Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Дому здравља Житорађа, за обављање послова радног места:

    ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР................ - Број извршилаца: 1

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији

радних места у Дому здравља Житорађа бр.515 од 05.06.2018.године.

 

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна спрема:  Високо образовање медицинске струке – Медицински факултет:

-     на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо

      образовање,  почев  од 10. септембра 2005.године.

-     на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је

      уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

-     стручни испит

-     лиценца или решење о упису у комору

-     најмање једну годину радног искуства на пословима доктора медицине

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 

-     доказ о стручној спреми ( оверену фотокопију: дипломе о завршеном медицинском факултету)

-     оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 

-     фотокопија лиценце или решења о упису у именик  одговарајуће коморе

-     фотокопија извода из матичне књиге рођених (или венчаних ако је дошло до промене презимена)

-     уверење о држављанству

-     уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)  не старије од 6 (шест)  месеци

-     уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-не старије од 6 (шест)

       месеци,

-     доказ о радном искуству (потврда о радном стажу у струци)

 

Рок за подношење пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа   у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

           - Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

           - Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

           - Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој   

             способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење )- не старије од 6 (шест) месеци.

 

Пријаве доставити на адресу:

 Дом здравља Житорађа,

ул.Топлички хероји бр.55,18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс

или лично доставити у  правној служби Дома здравља Житорађа .

 

ВД ДИРЕКТОР

Александар Станковић