КБЦ „Бежанијска коса“-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду, члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, расписујем следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 вишег санитарног техничара/санитарно еколошког инжењера за рад на одређено време са најмање 2 године радног искуства на траженим пословима а ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом и пробним радом од 3 месецa

 

 

Услови за заснивање радног односа за вишег санитарног техничара/санитарно еколошког инжењера су:

 • Виша/Висока школа – смер виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер
 • положен стручни испит
 • радно искуство у струци од најмање 2 године (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)

Критеријуми:

 • просечна оцена на студијама
 • радно искуство у струци (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите)
 • оцена на разговору (интервју)

 

Заинтресовани кандидати подносе неоверену:

 • фотокопију дипломе или уверења о завршеној Вишој/Високој школи – смер виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико je дипломa или уверењe издатo на девојачко презиме)
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик КМСЗТС.
 • фотокопију радне књижице – уколико је кандидат поседује
 • доказ о радном искуству (подразумева рад након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите које се доказује Уговорима о раду као и Решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • неоверене фотокопије: доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б; доказa о испуњености здравствених услова одређених категорија запослених других лица и клицоноша (санитарни преглед); оверене фотокопије: дипломе о завршеној Вишој/Високој школи траженог смера; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик КМСЗТС; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА образац; личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу - уколико је кандидат поседује.

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"- Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место 1 вишег санитарног техничара/санитарно еколошког инжењера ".

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605. 

 

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др  Марија Здравковић