Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-10961  од   24.12.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

                                                              

  за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време   до   шест   месеци,  ради  обезбеђења   услова   у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности , за  радно  место

 

- лабораторијски  техничар  у  дијагностици  ,  за  потребе  Одељења  за  клиничко/биохемијску дијагностику -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-завршена  средња  медицинска  школа, лабораторијски смер, IV  степен  стручне  спреме

-положен  стручни  испит 

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе   о  завршеној   школи  одговарајућег  профила

-  фотокопија  уверења  о  положеном  стручном  испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић,

в.д. директора