Дом здравља Димитровград

 На основу члана 37. става 3. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/17) и члана 7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број 106/2018), а у вези Кадровског плана за Дом здравља Димитровград за 2018. годину, Број: 112-01-200/2018-02 од 02.августа2018. године, Директор Дома здравља Димитровград расписује,           

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Радно место: доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици у Служби за радиолошку и лабораторијску дијагностику и специјалистичко-консултативну делатност  Дома здравља Димитровград.

 

Број извршилаца:  1.

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог, на временски период најкасније до његовог повратка.

 

Радно време: пуно ( 30 сати недељно).

 

Услови:

Стручна спрема / образовање  Високо образовање:    

   - на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање,   почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са  Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

     

  - на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство       

  - стручни испит; 

  - лиценца;

  - специјалистички испит;

  - најмање пет године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.       

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:

- Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију лиценце;

- Доказ о радном искуству у звању доктора медицине;

- Извод из матичне књиге рођених.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Роберт Петров