Здравствени центар Врање

           На основу члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19), Сагласности Министарства здравља број 112-01-1518/2019-02 од 30.12.2019.године (закључак 51, број 112-11888/2019 од 27.11.2019. и закључак 51, број 112-12863/2019. од 20.12.2019. Комисје за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава) и Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-228 од 14.01.2020. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом за следећа радна места:

 

  1. Доктор медицине, 2 (два) извршиоца, у служби за интерну медицину ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.1.10. Секундарна здравствена заштита.

 

  1. Доктор медицине, 1 (један) извршилац, у служби за пнеумофтизиологију ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.4.6. Секундарна здравствена заштита.

 

  1. Доктор медицине, 1 (један) извршилац, на инфективном одељењу ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање.

Услови: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.3.8. Секундарна здравствена заштита.

 

Општи/типични опис посла:

-превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

– спроводи здравствену заштиту становништва;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти.

За свој рад одговоран је начелнику службе/одељења или шефу одсека.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • Оверену фотокопију дипломе
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме).

 

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

           Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Свим кандидатима ће бити достављена одлука о избору кадидата, на адресу коју буду навели у пријави.

           

Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 01"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић