Апотека Нови Сад

На основу члана 7.и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 96 /2019.), Сагласности Министарства здравља број 112-01-1583/2019-02 od 08.01.2020.godine,  В.Д. директора Апотеке Нови Сад, расписује:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Магистар фармације, 1 (jедан) извршилац, у OJ /aпотека Ветерник, Апотеке Нови Сад.

Услови: диплома магистра фармације, стручни испит, лиценца, најмање 3 године радног искуства у звању магистар фармације у апотеци.

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Апотеци Нови Сад.

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
  • Фотокопија личне карте
  • Фотокопија дипломе о завршеном фармацеутском факултету
  • Фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопија важеће лиценце
  • Извод из матичне књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме)
  • Потврду здравствене установе у којој је кандидат стекао радно искуство.

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свхе.

            Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Рок за подношење пријава  8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије и код Националне службе за запошљавање.

             Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговр, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Свим кандидатима ће бити достављена одлука о избору кандидата, на адресу коју буду навели у пријави.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси  В.Д. директора Апотеке Нови Сад.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријава на  оглас се предаје на адреси:  Апотека Нови Сад, 21000 Нови Сад, улица Браће Јовандић број  13.

Број:10

 

 

В.Д. директора

Дана :13.01.2020. године