Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број: 112-01-1197/2017-02  ,  Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 68  од  13.01.2020. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :

 

  1. Виши радиолошки техничар

 

- 1 извршилац са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа :

- завршена Висока здравствена школа струковних студија (IV степен стручне спреме)

- положен стручни испит

- лиценца

- пожељно радно искуство у струци

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

 

     - Фотокопију дипломе ,уверења о положеном стручном испиту  (оверене копије)                        

     - лиценца (оверена копија)

     - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)

 

     - Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд не старије од 6 месеци)

     - Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП не старије од 6 месеци)

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Дом  здравља“Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Кандидат је, уколико буде позван на разговор дужан да са собом понесе личну карту на увид

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине